ชาวนาเฮลั่น รัฐบาล จ่ายเงินช่วยชาวนา ต่อเนื่อง

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบ 3 อีก 2.4 ล้านราย วงเงิน 2.04 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 นี้ ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกัน

รายได้ชาวนารอบ 1-2 แล้ว รวม 1.52 หมื่นล้านบาท คิดเป็นเกษตร 1.42 ล้านราย

สำหรับชาวนาที่เหลือ ธ.ก.ส.จะทยอยจ่ายตามจนครบ 4.56 ล้านราย วงเงินรวม 4.57 หมื่นล้านบาท ภายในเดือน พ.ค.2564 โดย

เกษตรกรจะได้รับเงินประกันรายได้สูงสุดไม่เกิน 4.5 หมื่นบาท ต่อครัวเรือน

ขณะที่ข้าวประเภทอื่น ก็ราคาตกต่ำทั้งหมด ทำให้ต้องจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวเพิ่มขึ้น โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ ราคาอ้างอิง

อยู่ที่ตันละ 11,951 บาท ราคาประกันที่ตันละ 14,000 บาท ต้องชดเชยตันละ 2,048 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ราคาอ้างอิง อยู่ที่ตันละ

9,122 บาท ราคาประกันที่ตันละ 10,000 บาท ต้องชดเชยตันละ 877 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาอ้างอิง อยู่ที่ตันละ

9,960 บาท ราคาประกันที่ตันละ 11,000 บาท ต้องชดเชยตันละ 1,039 บาท และ ข้าวเปลือกเหนียว ราคาอ้างอิง อยู่ที่ตันละ 11,066 บาท

ราคาประกันที่ตันละ 12,000 บาท ต้องชดเชยตันละ 933 บาท

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงินรวม 2.8 หมื่นล้านบาท

ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน โดย ณ

วันที่ 4 ธ.ค. จ่ายไปแล้ว 2.2 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 3.89 ล้านครัวเรือน ซึ่งจะจ่ายได้ครบ 4.56 ล้านครัวเรือน ในช่วงก่อนปีใหม่นี้

นายกษาปณ์ กล่าวว่า ยังมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (จำนำยุ้งฉาง) วงเงินสินเชื่อ 1.52 หมื่นล้านบาท เพื่อชะลอ

ข้าวเปลือก 1.5 ล้านตัน วงเงินกู้เกษตรกร รายละไม่เกิน 3 แสนบาท ซึ่งคาดว่าจะช่วยเกษตรกรได้ 2 แสนราย เฉลี่ยจำนำยุ้งฉาง 6-8 ตันต่อราย

ได้รับสินเชื่อสูงสุด 12,000 บาทต่อราย โยจะเริ่มเข้าตรวจสอบยุ้งฉางและอนุมัติสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.นี้ รวม 3 มาตรการ

เกษตรกรจะได้รับเงินสนับสนุนกว่า 67,000 หมื่นบาทต่อราย ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบ 3 อีก 2.4 ล้านราย

วงเงิน 2.04 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 9 ธ.ค.2563 นี้ ก่อนหน้านี้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้ชาวนารอบ 1-2 แล้ว รวม 1.52 หมื่นล้านบาท

คิดเป็นเกษตร 1.42 ล้านราย

อ่านเพิ่มเติม