เปิดเงื่อนไข ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มปุ่มในแอพฯ เป๋าตัง ให้เฟสแรกกดยืนยันรับ 500

รอกดรัวๆ คนละครึ่งเฟส 2 เพิ่มปุ่มในแอพฯ เป๋าตัง ให้เฟสแรกกดยืนยันรับ 500 เริ่ม 16 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป

ในระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง

การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563 โดยอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 และ 2. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โดยโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 แบ่งกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เป็น

2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผู้ได้รับสิทธิ์เดิม ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท

ในวันที่ 1 ม.ค.2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิม 3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถ

ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.64 และ 2. ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิ์วงเงินสนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท

สำหรับใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค.64 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะมีการเพิ่มปุ่มในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ใน

โครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิมกดยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่ 5 ล้านคน

กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนด้วยวิธีการเดิม ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.2563

เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ยังเปิดโอกาส

ให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์จากการไม่ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะแรก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ได้ใหม่

อ่านเพิ่มเติม