กลัวโควิด-19 เกาะพะงันประกาศงดจัด ฟูลมูนปาร์ตี้ จนกว่าสถานการณ์สงบ

ฟูลมูนปาร์ตี้ / เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลกระทบจากการแพร่ร ะบ าดของไ วรั สโควิด-19 ที่แพร่ร ะบ าด

ในประเทศจีนและอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลต่อสถานการณ์ สำหรับประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือองค์กรและหน่วยงานต่างๆ งดจัดงานโดยเฉพาะอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายเชื้ อของ ไ วรั สได้

ซึ่งภาครั ฐและภาพเอกชนก็สนองนโยบายประกาศยกเลิกจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วหลายรายการเช่นกัน

เช่นเดียวกับที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีเทศกาลปาร์ตี้ชื่อเ สียงระดับโลก ฟูลมูนปาร์ตี้ ที่จะจัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน

ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ร ะบ าดของเชื้ อไ วรั สโควิด-19 เช่นกัน

ล่าสุดนายวัฒนา บูรณะธนัง ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะพะงัน มีหนังสือด่วนที่สุดที่สฏ.1618/12 วันที่ 5 มี.ค.63

ถึงผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี มีข้อความว่า ตามที่รั ฐบ าลโดยผู้บริหารของส่วนกลางและผู้บริหารระดับจังหวัดฯ กำหนดให้ส่วนราชการหน่วยงานของรั ฐ

ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความ เ สี่ ยง

ต่อการแพร่ร ะบ าดของโรคติดเชื้ อไ วรั สโควิด-19 ในพื้นที่นั้น

ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน มีกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้บริเวณชายหาดริ้น ม.6 ต.บ้านใต้ ในวันที่ 8 มี.ค.63 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการรวม

ตัวของนักท่องเที่ยวประมาณ 10,000 คน และจากการร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครั ฐ กับชมรมผู้ประกอบการหาดริ้น ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม

ฟูลมูนปาร์ตี้ในพื้นที่ เพื่อหามาตรการรองรับและการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว

จึงได้ข้อสรุปว่า ชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นได้งดจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ ตั้งแต่เดื่อนมี.ค.63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะสงบลง

เพื่อลดความเ สี่ ยงต่อการติดเชื้ อและแพร่กระจาย

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

อ่านเพิ่มเติม
Loading...