in

สนามบินส่งต่อ 3 ผู้ต้องสงสัยตรวจเ ชื้ อ ผีน้อยกว่า500คน ถึงไทย กลับบ้าน 67 จ.

6 มี.ค. 2563 – 12:35 น.

สนามบินส่งต่อ 3 ผู้ต้องสงสัยตรวจเ ชื้ อ เผย 430 ผีน้อยถึงไทย ไป 67 จ.จับตา 21 ราย

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคมเปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงาน

เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ร ะบ าด ของโร คติดเ ชื้ อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเ ชื้ อ (Covid-19)ประจำวันที่ มี.ค.2563ว่า

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ได้รายงานสถานการณ์ภายในท่าอากาศยาน จำนวน 6 แห่งในความรับผิดชอบคือท่าอากาศยาน

ดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยาน

แม่ฟ้าหลวงเชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยาน หาดใหญ่ (ทหญ.)ว่าได้ทำการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก

และผู้โดยสารภายในประเทศขาออก จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 87,979 คนพบผู้โดยสารเข้าข่ายสงสัยโร คโควิด-19 จำนวน 3 ราย 1.

ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบผู้ป่ ว ยชาย อายุ 22 ปี มากับสายการบินนกสกู๊ต

เที่ยวบิน XW 145 จาก เมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น มีไข้ ส่งต่อ สถาบันบำราศนราดูร

2. ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง พบผู้ป่ ว ยหญิง อายุ 28 ปี มากับ เที่ยวบินสายการ

บินนกสกู๊ต XW 145 จากเมืองซัปโปโร ญี่ปุ่น มีไข้ ส่งต่อ สถาบันบำราศนราดูร

3.ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ พบผู้ป่ ว ยชายชาวจีน อายุ 24 ปี เป็นผู้โดยสารขาออก

และยังไม่มีบัตรโดยสาร ส่งต่อ สถาบันบำราศนราดูร

ทั้งนี้จากรายงานตรวจคนเข้าเมือง ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี พบว่า วานนี้ ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 6 มี.ค.

มีผู้โดยสารเข้าทั้งหมด 852 คน ในจำนวนนี้ เป็นผู้โดยสารถูกส่งกลับเพราะอยู่เกินระยะเวลาวีซ่า จำนวน 430 คน ทั้งนี้

ผู้โดยสารทั้งหมดที่ถูกกักตัวเนื่องจากต้องสงสัยตามเกณฑ์มีจำนวน 21 คน จากรายงานตรวจคนเข้าเมืองพบว่า

ผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาได้เดินทางต่อไปยังภูมิลำเนา 67 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่เดินทางไปมากที่สุดตามลำดับ คือ

อุดรธานี นครราชสีมา เชียงราย ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงใหม่ บุรีรัมย์ กทม. สกลนคร

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

Loading...