ข่าวดี กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงานในท้องถิ่นแล้ว 30,058 คนทั่วประเทศ

ล่าสุดที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า

ด่วนมาก! กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครงานในท้องถิ่น 30,058 คนทั่วประเทศ เงินเดือน 5,000-15,000 บาท

1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา)

– รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563

– สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย

– คุณสมบัติ

1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.

3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

– เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

– ลักษณะงาน

1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต

2) ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน/เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือเพจท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย

2. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง

– ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน : พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา

– รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563

– สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

– คุณสมบัติ

1) มีสัญชาติไทย

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)

3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ทุกสาขา)

4) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

– ลักษณะงาน เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเพจกรมการปกครอง Fanpage กรมการปกครอง fanpage

อ่านเพิ่มเติม