ข่าวดี ขยายเวลายกเว้นเก็บค่าไฟฟ้า ไปอีก 3 เดือน

ข่ า วดีสำหรับ กรณี การไฟฟ้านครหลวง ขย ายเวลายกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดประเภท 3-7 ไปอีก 3 เดือน

และแจ้งเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้า Off Peak ประเภท TOU วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ต ามมติ ครม.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ต ามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge)

ที่กำหนดในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ

ซึ่งบังคับใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อ การเกษตร ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 เพื่อบร รเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจากการแพร่ระบาด นั้น

การไฟฟ้านครหลวง แจ้งขย ายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จากกำหนดเดิมออ กไปอีก 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันย ายน 2563

ต ามมติคณะกร รมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 โดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวจ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า

ต ามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง สามารถอ่ า นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

นอ กจากนี้ ต ามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 นั้น กกพ.

อ่านเพิ่มเติม